1. HỒ SƠ NĂNG LỰC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

      2. HỒ SƠ NĂNG LỰC THIẾT BỊ ĐIỆN TRUNG – HẠ THẾ